Hanako
2008年8月14日発行〜2011年10月27日発行
アートディレクション・レイアウトデザイン・編集